Make your own free website on Tripod.com
ตัวอักษรตัวหนา
ตัวอักษรตัวเอียง
ตัวอักษรหนา
การใช้คำสั่งทั้ง 3 แบบพร้อมกัน