Make your own free website on Tripod.com
นาย ขวัญชัย ชินวิชานาม เลขที่ 32 ชั้น ม.4/1
  แสดงรายการเป็นเลขอารบิค
 1. รายการที่ 1
 2. รายการที่ 2
 3. รายการที่ 3
  แสดงรายการเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
 1. รายการที่ 1
 2. รายการที่ 2
 3. รายการที่ 3
  แสดงรายการเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
 1. รายการที่ 1
 2. รายการที่ 2
 3. รายการที่ 3
  แสดงรายการเป็นเลขโรมันพิมพ์เล็ก
 1. รายการที่ 1
 2. รายการที่ 2
 3. รายการที่ 3
  แสดงรายการเป็นเลขโรมันพิมพ์ใหญ่
 1. รายการที่ 1
 2. รายการที่ 2
 3. รายการที่ 3