Make your own free website on Tripod.com
คำสั่งให้เปลี่ยนบรรทัด ข้อความนี้อยู่บรรทัดใหม่แต่เว้นว่าง 1 บรรทัด

ขวัญชัย ชินวิชานาม เลขที่ 32 ชั้น ม.4/1